Polityka Prywatności

Informacje o Państwa danych osobowych przetwarzanych w firmie ALPOL Alina Popow.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

 

1.Administrator danych osobowych.

Firma ALPOL Alina Popow z siedzibą w Rumi ul. Sobieskiego 24, w świetle przepisów jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

2. Cel przetwarzania.

Państwa dane osobowe, wykorzystujemy w następujących celach:

- realizacji zamówienia tj. podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy (np. złożenie zamówienia) i konieczności jej realizacji

- dostarczenia zakupionego towaru

- archiwizacji

- wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych:

a. wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych

b. obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy w terminie i formie przewidzianych przepisami

- na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy ALPOL, którym jest:

a. prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych towarów, w tym kontaktowanie się z Państwem poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i jedynie za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon.

b. windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych.

 

3. Dane osobowe.

Przekazanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy:

- imię i nazwisko

- adres dostawy

- PESEL (opcjonalnie, w przypadku żądania wystawienia faktury)

- NIP (opcjonalnie, w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

- REGON

- adres e-mail

- numer telefonu

 

4. Podmioty, którym udostępniamy dane osobowe:

- podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych z uwagi na obowiązujące przepisy prawa (Urząd Skarbowy, ZUS)

- podmioty współpracujące z nami przy realizacji Państwa zamówienia, umowy

- podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych

- podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską

- podmioty prowadzące działalność płatniczą (bank, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz

 

5. Przysługujące Państwu uprawnienia

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych:

- dostępu do danych osobowych

- sprostowania (poprawienia) danych osobowych

- usunięcia danych osobowych ( np: gdy nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane)

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas czy w określonym zakresie.

- przeniesienia danych osobowych

 

6. Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

 

7. Skarga

Maja Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, ze przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

8. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowujemy przez cały czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonaną umową (tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy)

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (5 letni okres przechowywania Państwa danych osobowych wynika z obowiązku archiwizacyjnego)

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

9. Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszystkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać w wybrany przez siebie sposób:

a. Listownie na adres: ALPOL Alina Popow, ul. Sobieskiego 24, 84-230 Rumia

b. Telefonicznie: 58 679 94 40

c. Wiadomość e-mail na adres: alpol@alpol.net